Publikace IVK
Tomáš Břicháček: Unie ve víru migrační krize
Tomáš Břicháček: Unie ve víru migrační krize
100 Kč
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

Úvod

Když jsem na začátku jara 2014 dopisoval knihu Unie blízká i vzdálená k příležitosti desátého výročí vstupu České republiky do EU, netušil jsem, že turbulentní vývoj událostí ve velmi brzké budoucnosti poskytne naléhavý podnět k přípravě pokračování.

Již tehdy, na pozadí dluhové krize a zásadních změn uskutečňovaných v souvislosti s ní v konstrukci hospodářské a měnové unie, se stav evropské integrace jevil jako nanejvýš neutěšený. Podotýkal jsem, že při kulatém jubileu našeho členství zažíváme realitu Evropské unie, která je výrazně odlišná od té, do níž jsme vstupovali, a zvláště pak od té, která nám byla před referendem Špidlovou vládou vykreslována jako „prostor míru, stability, prosperity a sociálních jistot“. Tato ideální vidina se rozplývala a namísto ní se vynořovaly šedé obrysy něčeho, co bychom mohli nazvat prostorem hospodářské stagnace, nezaměstnanosti, sdílených dluhů, těžkopádné regulace, byrokracie a sociálního inženýrství.

Došlo-li od té doby k nějakému posunu, pak jedině blíže propasti. Nános problémů a negativních jevů se neztenčil, naopak se rozrostl o nové vrstvy. Mohutný, nekontrolovaný příliv migrantů z třetích zemí uvrhl Unii a její členské státy do závažné krize, která má svůj rozměr bezpečnostní, společenský, rozpočtový i ekonomický a celkově nepříznivě doléhá na vnitřní stabilitu evropských zemí. Přímé zasažení řady států a především existence schengenského prostoru činí z krize sdílený problém celé Unie.

Téma migrační krize a jejích dopadů na společnost a ekonomiku stačila již v našem prostředí hodnotně uchopit řada komentátorů. Domnívám se, že v tomto směru je třeba vyzdvihnout tři stěžejní publikace: knihu Václava Klause a Jiřího Weigla Stěhování národů s.r.o.: stručný manuál k pochopení současné migrační krize (2015), sborník IVK Masová imigrace – Záchrana, nebo zkáza Evropy? (2016) a rozhovor s filosofem Jiřím Fuchsem Milosrdenství? Bez rozumu? – Rozhovor o migrační krizi (2016). Kromě toho by bylo možné uvést dlouhou řadu jednotlivých článků, z nichž mnohé jsou dále v textu citovány.

Překládaná kniha Unie ve víru migrační krize nemá být dalším obecným a koncepčním pojednáním o masové imigraci – v tomto ohledu odkazuji a navazuji na uvedené tři publikace, jejichž ideová východiska jsou mi blízká a při přípravě tohoto textu stála před závorkou. Tématem knihy je Evropská unie (její instituce a politické a intelektuální elity) jako aktér i faktor migrační krize, a její schopnost na krizi adekvátně reagovat. V tom jsou zahrnuty zejména následující dílčí aspekty:

- jednání unijních institucí a fungování právních předpisů a mechanismů v krizové situaci;

- role EU, respektive dosaženého stupně integrace včetně projektu schengenského prostoru při vzniku a vývoji krize;

- ideový přístup unijních politických a intelektuálních elit k migrační krizi;

- jednotlivá navrhovaná či již přijatá opatření, kterými se unijní orgány snaží na krizi reagovat, včetně kontroverzních uprchlických kvót, Evropské pohraniční a pobřežní stráže a spolupráce s Tureckem.

Záměrem je rovněž zachytit sled klíčových událostí souvisejících s krizí, které se odehrály na unijní úrovni (v prostředí institucí EU či známých tváří federalistického tábora), nebo které mají politický dosah přesahující hranice jednotlivých členských států, a shromáždit některé statistické údaje, které jsou relevantní z hlediska tématu, a/nebo které nám pomáhají vytvořit obraz o rozsahu krize. Z jednání institucí EU, z celkového přístupu unijních elit k současné situaci a z jimi nabízených řešení se snažím vyvodit některé širší závěry o ideologii stále užší unie a o stavu a perspektivách aktuálního modelu evropské integrace. Jak totiž správně uvádí Jiří Fuchs: „Současná imigrační krize je mezní společensko-politickou situací, a takové situace vždycky skýtají mimořádné příležitosti k poučení o lidském jednání.“

Je pro mě velkou ctí, že knihu vydává Institut Václava Klause. Je to jednak z týchž důvodů, které vysvětluji v úvodu knihy Unie blízká i vzdálená, a které souvisejí s respektem k osobnosti Václava Klause, jeho politickému dílu a myšlenkám. Zadruhé bych v kontextu tématu knihy chtěl zdůraznit, že velmi oceňuji aktivní a rozhodné veřejné vystupování tohoto think tanku k tématu migrační krize. Jde především o to, že IVK

- otevřeně pojmenovává masový příliv osob z jiného kulturního a náboženského prostředí jako zásadní ohrožení stability Evropy, jejích jednotlivých států i budoucnosti celé evropské civilizace;

- odmítá „vítací“ přístup a politickou korektnost západoevropských elit a jejich tuzemských intelektuálních souputníků, a stejně tak z těchto sfér přicházející povýšené mravokárcovství a snahy o umlčování kritiků;

- přispívá do veřejné diskuse kvalitními polemickými a analytickými texty, které napomáhají k vytváření ucelené argumentační základny na straně odpůrců masové migrace a k reflexi migrační krize ve společnosti;

- inicioval Výzvu občanů České republiky vládě a Parlamentu ČR ze dne 4. září 2015, která nastiňuje linie rozumné – a chtělo by se říci samozřejmé – politiky státu ve vztahu k nynější krizové situaci.

Byl bych velmi rád, kdyby tato kniha mohla posloužit jako alespoň drobný příspěvek k uvedenému úsilí.

Za cenné postřehy, rady a připomínky k textu ve stadiu příprav bych chtěl poděkovat Haně Lipovské, Lukáši Potěšilovi, Ondřeji Krutílkovi, Michalu Semínovi, Marku Blahušovi a Tomáši Grygarovi, za pozornou jazykovou revizi textu svojí mamince Evě Břicháčkové a v neposlední řadě za vlídné rodinné zázemí své manželce a dětem. Všechny názorové soudy a především případné nedostatky knihy je třeba přičíst výhradně autorovi.

Tomáš Břicháček, 10. října 2016.

Předplatitelé IVK obdrží knihu automaticky, ostatní zájemci si ji mohou objednat pomocí objednávkového formuláře.

Cena: 100 Kč


74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku