28/03/2024
Ostatní
Newsletter IVK: březen/2024


Editorial

V třetím letošním vydání jsme se ne­mohli a ani nechtěli vyhnout připome­nutí 15. března – výročí, které si na roz­díl od jednadvacátého srpna široká veřejnost ani politici zdaleka tak hlasitě nepřipomínají, přestože byl v jeho dů­sledku český národ vystaven přímému ohrožení své existence. Václav Klaus a Jiří Weigl přijali pozvání k veřejné de­batě na toto téma, která se 13. března odehrála ve Slovenském domě. Nešlo jim o prázdné historizující vzpomínání, ale o aktualizace a vztažení tehdejších událostí k dnešním dějům. Mezi politi­ky, komentátory ale i veřejností je dnes mnoho těch, kdo se instrumentálně a mechanicky snaží využívat analogi­zování s předválečným vývojem k odů­vodnění svých postojů k válce na Ukra­jině. Podle Václava Klause a Jiřího Weigla ale nejsou mnohé tyto všeobecně přijí­mané a na první pohled bezrozporné historické paralely korektní. Na násle­dujících stránkách proto naleznete in­terpretaci 15. března v kontextu dneška od obou zmiňovaných autorů.

Dále si v tomto čísle můžete přečíst ko­mentář Filipa Šebesty o ruských a slo­venských prezidentských volbách, ale také například zprávu šéfredaktora slovenského deníku Štandard Jarosla­va Danišky o návštěvě Václava Klause v Bratislavě, která se neplánovaně ode­hrála těsně po oznámení zrušení spo­lečného zasedání české a slovenské vlá­dy. Podrobný zápis z dvoudenní cesty Václava Klause do slovenské metropole od Petra Macinky pak naleznete na na­šem webu.

Přetiskujeme též originální komentář Jana Zahradila Český atlantismus čtvrt století po sezóně, jehož vznik podnítila pražská návštěva Billa Clintona u příleži­tosti 25. výročí vstupu ČR do NATO. Jan Zahradil se v něm vypořádává, jak ná­zev napovídá, s českým atlanticismem, ale také v něm nabízí výstižnou definici toho, co je dnes mnohými označová­no jako „národní konzervatismus“. Ivo Strejček komentuje české ne-reakce na moskevský teroristický útok. A nová spolupracovnice IVK Marta Magdalena Krumphanzlová ve svém literárním feje­tonu připomíná nadčasovost díla a hu­moru Gilberta K. Chestertona, který již na počátku minulého století tušil, kam až může dospět bezmezná tolerance a „vzájemné kulturní obohacování“.

Filip Šebesta

Newsletter 3/2024 si můžete stáhnout a přečíst zde.